เอกสารอบรมศัตรูมะนาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มนัญญา   
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:09 น.

 

logo.2

เอกสารประกอบการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะนาว

                                   ระหว่างวันที่  7-14 กุมภาพันธ์ 2554

                 เรื่อง   การวิเคราะห์ศัตรูพืชเบื้องต้นในมะนาว

         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               ศัตรูพืช   หมายถึง สิ่งที่ทำให้พืชมีอาการผิดปกติไปทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ แมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช (หญ้าต่างๆ) สัตว์ศัตรูพืช( นก หนู หอยเชอรี ปูนา ฯลฯ) ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย และต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งงบประมาณที่ใช้ไปในการซื้อสารเคมีมากำจัดอาจไม่คุ้มค่าหรือสูญเปล่าได้ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องตามสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นการมีความรู้ในการวิเคราะห์ชนิดศัตรูพืชจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัดที่ถูกต้อง ได้ผลในการควบคุมและคุ้มค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป โดยศัตรูพืชที่มีความจำเป็นค่อนข้างมากในการวิเคราะห์ชนิด ได้แก่ โรคพืช และแมลงศัตรูพืช เพราะส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรืออาจไม่พบตัวสาเหตุบนส่วนของพืชที่พบอาการผิดปกติไป นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการปลูก การดูแลรักษาพืช เช่น การเตรียมดิน การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การให้สารเคมีต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชมีอาการผิดปกติ หรือจัดเป็นโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างหนึ่งได้ ฉะนั้นการวิเคราะห์ชนิดของศัตรูพืชต้องใช้การสังเกตอาการของพืชที่ผิดปกติไปเป็นหลักเบื้องต้น